Skip to main content
도움말
13단계 편집 중 —

알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 사용하는 모든 3 안내서에 영향을 미칩니다.

단계 유형:

끌어서 재배열 합니다

Bvisa simbi inosungiswa kubva papombi refu, wodzokorora matanho kubva pamakumi maviri netatu kusvika makumi maviri neshanu kusvikira joinhi yekutanga yave kuoneka.

귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.