Skip to main content
도움말
2단계 편집 중 —

단계 유형:

끌어서 재배열 합니다

Susa ivelifu yenyawo ephelelweni lesivalo.

Qala ihlangothi levelifu yenyawo ephelelweni lesivalo. Lokhu kuqakatheke khulu nawuzohlalisa kuhle godu, ngombana ipompo ayizosebenza lokhana ivelifu iqale endaweni ekungasingiyo.

귀하의 기여는 오픈 소스 Creative Commons 인가 하에 허가되었습니다.