iMac Intel 27" EMC 2309 & 2374 LCD Assembly

  • iMac Intel 27" EMC 2309 & 2374 LCD Assembly
  • iMac Intel 27" EMC 2309 & 2374 LCD Assembly
iMac Intel 27" EMC 2309 & 2374 LCD Assembly

US$249.99

US$249.99

제품 재입고 메시지를 보내드리겠습니다.

PC 노트북 배터리

품질을 보증하는 모든 최고의 PC 브랜드용 배터리

지금 장보기

PC 노트북 배터리

품질을 보증하는 모든 최고의 PC 브랜드용 배터리

지금 장보기

제품 정보

설명

설명

Replace the LCD assembly in a Model A1312 Late 2009 27" iMac.

호환성

호환성

  • iMac Intel 27" A1312 EMC 2309 or 2374 Late 2009

호환성

iMac Intel 27" EMC 2309 & 2374
2.66 GHz (Late 2009)
2.8 GHz (Late 2009)
3.06 GHz (Late 2009)
3.33 GHz (Late 2009)