Skip to main content

Repair Manifesto Translations: Hungarian (Magyar)

댓글 한 개

Good translation! Thank you!

Jó fordítás! Köszi érte!

FossilCodger - 답글

댓글 쓰기

조회 통계:

지난 24시간: 0

지난 7일: 0

지난 30일: 5

전체 시간: 898