چرا گوشی من کند شده و سرعت پایینی دارد؟

چرا گوشی من کند شده و سرعت پایینی دارد

이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다

좋은 질문 입니까?

점수 0
댓글 달기