چرا صفحه نمایش پرش دارد و درست کار نمیکند

صفحه نمایش بعضی وقت ها درست کار نمیکند ،پرش دارد ، و لمس را قبول نمیکند و برای رفع این مشکل از کلید خاموش و روشن استفاده میکنم

이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다

좋은 질문 입니까?

점수 0
댓글 달기