iPad 2/3/4/Mini/Mini 2 Backlight Diode

  • iPad 2/3/4/Mini/Mini 2 Backlight Diode
  • iPad 2/3/4/Mini/Mini 2 Backlight Diode
iPad 2/3/4/Mini/Mini 2 Backlight Diode

US$4.99

US$4.99

제품 재입고 메시지를 보내드리겠습니다.

PC 노트북 배터리

큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.

지금 장보기

PC 노트북 배터리

큰 전력 향상을 위한 손쉬운 수리.

지금 장보기

제품 정보

설명

설명

Replace the backlight diode on the logic board of the following iPad models with their component labels:

  • iPad Mini D8228
  • iPad Mini 2 D8228
  • iPad 2 D8258 or D8228
  • iPad 3 D8258 or D8228
  • iPad 4 D8258 or D8228

호환성

호환성

  • All iPad 2, 3, 4, or 1st and 2nd Gen mini models

호환성

iPad 2 CDMA
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 2 GSM
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560
16 GB
iPad 3 4G
16 GB LTE/CDMA
16 GB LTE/GSM
32 GB LTE/CDMA
32 GB LTE/GSM
64 GB LTE/CDMA
64 GB LTE/GSM
iPad 3 Wi-Fi
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 4 CDMA
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 4 GSM
16 GB
32 GB
64 GB
iPad 4 Wi-Fi
16 GB
32 GB
64 GB
iPad Mini 2 LTE
128 GB
16 GB
32 GB
64 GB
iPad Mini 2 Wi-Fi
128 GB
16 GB
32 GB
64 GB
iPad Mini CDMA
16 GB
32 GB
64 GB
iPad Mini GSM
16 GB
32 GB
64 GB
iPad Mini Wi-Fi
16 GB
32 GB
64 GB

기기 11개 더 보기